Testvériskolai kapcsolat kialakítása a hagyományok mentén

 Éves beszámoló 2017  1.45MB

Éves beszámoló 2016  1.55MB
 


 

TÁMOP-3.3.14.A-12/1-2013-0102

2014. október 06


A projekt rövid bemutatása


A „Testvériskolai kapcsolat kialakítása a hagyományok mentén” projekt során országhatáron belüli testvériskolai kapcsolatok kialakítása, közös programok megvalósítása történik a Jászsági Napsugár Waldorf Óvodáért és Iskoláért Egyesület és a Bíborka Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola között. A kapcsolattartás és a programok célja, hogy hozzájáruljanak a gyermekek kompetenciájának (szociális, életviteli, kommunikáció, stb.) fejlesztéséhez, ismeretanyaguk bővítéséhez. A projektben olyan iskolák kapcsolatfelvétele, programkínálat bővítése történik, ahol hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat nevelnek, oktatnak. A testvériskolai együttműködés lehetőséget teremt mind a tanulók, mind a pedagógusaik számára, hogy a sajátjuktól eltérő életminőségű/helyzetű társakkal kerüljenek együttműködő kapcsolatba, ezáltal a résztvevő tanulók kompetenciái, köztük szociális kompetenciái is fejlődnek. Mindez hozzájárul a tanulmányi eredményeik és iskolai eredményességük javulásához. A közös interakciók során csökken a tanulók előítéletessége.

 

A projekt révén – a gyermekek kompetenciáinak fejlesztésén túl – olyan intézményközi kapcsolatok kialakítása történik, amelyek keretében lehetőség nyílik az oktatás, nevelés különböző területein, így a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatásával, nevelésével kapcsolatosan szerzett tapasztalatok és jó gyakorlatok megosztására.

A program keretében egy közösen kiválasztott és felépített téma kapcsán alakul ki együttműködés a programban résztvevő intézmények között. A program során a két iskola tanulói, illetve pedagógusai legalább kétszer személyesen is találkoznak. A programba az abban résztvevő tanulók szülei is bevonásra kerülnek, de célcsoportként csak a bentlakásos program esetén releváns a részvételük. A projekt keretében a személyes tanulói, pedagógus kapcsolat kialakítása mellett olyan tevékenységek megvalósítása történik, amelyek lehetővé teszik a közös munkát, például interaktív módszerekkel.


Szakmai tartalom

A programba bevonni kívánt diákok a projektben résztvevő Jászsági Napsugár Waldorf Óvodáért és Iskoláért Egyesület és a Bíborka Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola diákjai közül kerülnek kiválasztásra. A résztvevő intézményekben a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya a 2012. évi októberi statisztikai adatok alapján meghaladja a 15%-ot. Az arány megállapításánál nem lehet figyelembe venni azon sajátos nevelési igényű halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat, akikről szakértő megállapította, hogy nem lehet integrált keretek között oktatni, nevelni. A kiválasztás során a hangsúly arra helyeződik, hogy meghatározott arányban kapcsolódjanak be a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű illetve a nem hátrányos helyzetű tanulók a programokba. Így mind a tanulók, mind a pedagógusok számára lehetőség nyílik, hogy a sajátjuktól eltérő életminőségű/helyzetű társakkal kerüljenek együttműködő kapcsolatba, ezáltal a résztvevő tanulók kompetenciái, köztük szociális kompetenciái fejlődnek. Mindez hozzájárul a tanulmányi eredményeik és iskolai eredményességük javulásához, valamint az előítéletek csökkentéséhez a közös interakciók révén. A hátrányos helyzet megállapításakor az 1993 évi 79. tv a közoktatásról 121. § 14. pontja az irányadó, amely szerint hátrányos helyzetű az, aki családi körülményei, szociális helyzete miatt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította. E csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint – a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen; továbbá halmozottan hátrányos helyzetű az a tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek. A két intézményben tanuló hátrányos helyzetű gyerekek aránya közti különbség legalább 20 százalékos. A hátrányos helyzet meglétének/nem meglétének figyelembe vételén kívül a tanulmányi eredmények, a családi háttér, illetve a pedagógusi ajánlások képezik még a kiválasztás szempontjait.

A bevonni tervezett szülők kiválasztása/bevonása módszertanának bemutatása: Szakmai programterv

A bentlakásos iskolai programok esetében, a szakmai program hatékonyabb megvalósítása érdekében, indokolt esetben célcsoportként jelenhetnek meg a tanulók szülei is, akik a tanulók felügyeletét láthatják el a bentlakásos programokon ezzel könnyítve a kísérő pedagógusok munkáját. A programba bevonni kívánt szülők a projektben résztvevő két iskola diákjainak szülei közül kerülnek kiválasztásra. A bentlakásos programok esetén 10 tanulónként legalább 1, de legfeljebb 2 fő kísérő pedagógus vesz részt, ugyanakkor szakmailag indokolt esetben egy fő szülő is részt vesz, a projektbe bevont tanulók szülei közül, a kísérő pedagógusok munkájának segítése érdekében. A szülők kiválasztása során a hangsúly arra helyeződik, hogy minél hatékonyabban tudja segíteni a kísérő pedagógusok munkáját, függetlenül attól, hogy gyermeke a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, vagy a nem hátrányos helyzetű tanulók közé tartozik. Jó kommunikációs készsége legyen, megértő és türelmes a különböző hátterű gyerekekkel, toleráns legyen, fejlett empátiával rendelkezzen, pozitív példákat tudjon mutatni, szavahihető és hiteles legyen, a gyerekek hallgassanak rá, jól együtt tudjon működni a kísérő pedagógusokkal. A kiválasztásban a szülők és a pedagógusok között már meglévő személyes kapcsolatoknak van különösen fontos szerepe. Ha lehetőség nyílik rá, érdemes a hátrányos és nem hátrányos helyzetű tanulók szüleit is bevonni, így mind a szülők, mind a gyerekek megtapasztalhatják az egymás közti különbségeket, és tanulhatnak egymástól, csökkentve az előítéleteket. Így mind a tanulók, mind a szülők számára lehetőség nyílik, hogy a sajátjuktól eltérő életminőségű/helyzetű társakkal kerüljenek együttműködő kapcsolatba.

 A diákok és a pedagógusok által tetszőlegesen kiválasztott és közösen felépített projekt kidolgozása:

A pályázati útmutató C1 pontja alapján egy közösen kiválasztott és felépített téma kapcsán alakítanak ki együttműködést a Jászsági Napsugár Waldorf Óvodáért és Iskoláért Egyesület és a Bíborka Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola diákjai és pedagógusai. A közösen kiválasztott téma a testvériskolai kapcsolat kialakítása a hagyományok mentén A fiatalok megismerik a különböző kalendáris szokásokat, a dramatikus népszokásokat. Részt vesznek hagyományőrző fesztiválon, ünnepnapokat bemutató művészeti seregszemlén, színjátékos találkozón, de előadóművész produkcióját is megtekintik, valamint tanulmányi kiránduláson és előadássorozaton is részt vesznek. A programok során nagy hangsúly helyeződik arra, hogy a résztvevő iskolák diákjai és pedagógusai személyes kontaktusba kerüljenek, ezáltal új közösségek épüljenek. A partnerintézmények bemutatkozása a projekt elején az együttműködés erősítése érdekében fontos. Az egészséges életmóddal és az önkéntességgel kapcsolatos ismeretek átadása előadás és aktív, tréningszerű feldolgozás keretében történik az alábbi témakörökre koncentrálva: dohányzás, alkohol, drog, egészséges étkezés, testmozgás, önkéntes törvény, lehetőségek itthon és külföldön, önkéntes feladatok. A két intézmény diákjai pályaorientációs foglalkozáson is részt vesznek. A tanulók az általános továbbtanulási és munkaerő-piaci ismeretek mellett, amit előadás keretében ismerhetnek meg, személyre szabott segítséget is kapnak saját érdeklődési körüknek megfelelően aktivizáló módszerek keretében műhelymunkában, az adott korosztályának megfelelő formában feldolgozva a hallott információkat. A feldolgozott témakör évközi programjához kapcsolódóan közös nyári bentlakásos program is megrendezésre kerül azon tanulók számára, akik a tanév során folyamatosan részt vesznek a projekt során szervezett programokon/feladat végzésben.